DOKTORSKE STUDIJE U ODRŽIVOM RAZVOJU


PhD Studies in Sustainable Development

Univerzitet Crne Gore/University of MontenegroPlan i Program/Curriculum Book

Radna Verzija/Working version 1.2 (ME)

Nivo programa/Programme level:
Doktorski/Doctoral


Organizator/Organisator:
Univerzitet Crne Gore
Centar za Doktorske Studije/Center for doctoral studies


Partneri/Partners:
University of Vienna, Austria,  University of Maribor, Slovenia, University of Zagreb,  Croatia, Matej Bel university, Slovakia, University of Donja Gorica, Montenegro

Finansijer/Donnor
EU Commision


Oblasti/The Study fields : 
Prirodne i tehničke nauke u održivom razvoju.  Prirodne i tehničke nauke u ekodizajnu

Radni koordinator/Working coordinator:
Prof. dr Radovan Stojanović

Struktura programa/Structure of the programme (ME):Kvalifikacija/Qualification framework (ME)

 

* NAZIV KVALIFIKACIJE

Doktor nauka – Održivi razvoj (“Sustainable Development)

* NIVO KVALIFIKACIJE

VIII

* TIP KVALIFIKACIJE

Kvalifikacija nivoa obrazovanja  - Doktor nauka

* NAZIV JEDNOG ILI VIŠE STANDARDA (ZANIMANJA, OBRAZOVNOG, DRUGOG) NA KOJEM SE KVALIFIKACIJA BAZIRA

Ova kvalifikacija je iz oblasti visokog obrazovanja gdje se ne rade standardi zanimanja.

 

* SADRŽAJ KVALIFIKACIJE/

ISHODI UČENJA

 

 

Student koji uspješno završi tj. diplomira na ovom akademskom doktorskom studijskom programu, moći će da:

 • Primjenjuje visokospecijalizovano istraživačko znanje usamostalnom istraživačkom radu na polju unapređenja primjene prirodnih i tehničkih nauka, značajnih za održivi razvoj.
 • Analizira i povezuje nove i složene ideje iz određene stručne oblasti ili sektora (energija, životna sredina, transport, poljoprivreda, medicina, informaciono-komunikacione tehnologije, turizam, usluge i dr.).
 • Kreira i uspostavlja istraživanja i inovacije u složenim, nepoznatim ili nepredvidivim nastavnim ili radnim okolnostima u oblastima očuvanja prirodnih resursa i životne sredine.
 •  Prati najnovija dostignuća iz oblasti svoje uske specijalizacije (discipline), koristi naučnu literaturu (naučne radove, stručne knjige i monografije) i diskutuje o rezultatima koji su u njoj prezentovani.
 • Samostalno objavljuje naučne radove u časopisima sa SCI liste.
 • Unapređuje, upotrebljava i integriše multidsciplinarna, visoko-tehnološka znanja i vještine u praksi.
 • Kreira visoko-tehnološka i održiva rješenja u sektorima: energija, životna sredina, transport, poljoprivreda, medicina, informaciono-komunikacione tehnologije, turizam, usluge i dr
 • Inicira unapređenje propisa i standarda u oblastima: energija, životna sredina, transport, poljoprivreda, medicina, informaciono-komunikacione tehnologije, turizam, usluge i dr.
 • Primjenjuje istraživačke alate i naučne komunikacione vještine, uključujući komunikaciju sa naučnom zajednicom u međunarodnom okruženju.
 • Primjenjuje istraživačke alate i naučne komunikacione vještine, uključujući komunikaciju sa naučnom zajednicom u međunarodnom okruženju.
 • Sarađuje sa stručnjacima u istraživanjima u oblasti održivog razvoja, doprinoseći razvijanju prekogranične, regionalne i šire međunarodne saradnje u oblasti upotrebljivih znanja i njihovoj primjeni za dobrobit internacionalnih zajednica.
 • Formira ili rukovodi naučnoistraživačkim timovima, kao i da vodi i razvija projekte i da samostalno analizira i predstavi rezultate naučnog istraživanja u oblastima prirodnih resursa i životne sredine.

 

* OCJENE POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

 

U okviru pripreme MARDS projekta, u izvornom predlogu projekta data je analiza potreba za uvođenjem predloženog programa u Crnoj Gori i Albaniji, što je, pored ostalog, doprinijelo odobravanju finansiranja samog projekta. U svrhu predstavljanja rezultata prve godine projekta izrađeni su dokumenti u kojima se detaljno obrađuje tema „Ocjene potreba na tržištu rada” (nalaze se na https://www.mards.ucg.ac.me/workflow.html):

·         D1.1: Report on the “state of the art” in doctoral education in Montenegro and Albania and comparison with EU practices

·         D3.1: Report on funding of doctoral studies in Montenegro and Albania

·         D1.3: Proposal for improvement of PhD Studies in Montenegro, by University of Montenegro

Prema ovim dokumentima, potrebno je adekvatno odgovoriti potrebama tržišta rada iz sljedećih razloga:

·         Prosjek broja diplomiranih studenata na doktorskim studijama u EU je 3 na 1000 stanovnika, a u Crnoj Gori 0.031 (20 je doktoriralo 2018. godine). U SAD je taj broj višestruko veći (po nekim procjenama do 15 na 1000 stanovnika).

·         Imajući u vidu da je Crna Gora mala zemlja, sa ograničenim istraživačkim kapacitetima i resursima, treba razmotriti uspostavljanje interdisciplinarnih studijskih programa, što je, ujedno, i ekonomičnije i efikasnije.

·         Saradnja unutar države i u regionu u okviru različitih naučnih disciplina nema alternativu.

·         Po samoj ekonomskoj strukturi i strategiji Crna Gora je usmjerena na turizam, poljoprivredu i ostale „zelene tehnologije”, koje po svojoj prirodi predstavljaju kombinaciju različitih disciplina. Stoga, da bi se mogao ostvariti progres u ovim oblastima, potrebna su znanja višeg nivoa, kakva može dati samo multidisciplinarni doktorski program.

·         U Crnog Gori je sve više inovativnih preduzeća, tehnoloških parkova i inkubatora, koje je poželjno da vode doktori nauka, usmjereni prema privredi. Za ovakav tip posla i zadataka nijesu dovoljni samo doktorati iz uske tematske oblasti.

·         U ministarstvima, javnoj upravi kao i mnogim specijalnim agencijama, izražena je potreba za projekt menadžerima i realizatorima kompleksnih projektnih zadataka. Takva radna mjesta mogu biti adekvatno pokrivena sa visoko obrazovanom radnom snagom tipa multidisciplinarnih doktora nauka.

·         Sve je više obrazovnih programa na državnom univerzitetu, kao i na privatnim univerzitetima iz multidisciplinarnih oblasti, gdje je potreban kadar predloženog profila.

·         Ministarstva dodjeljuju doktorske stipendije na osnovu svojih analiza tržišta rada, a koje su zaključile da je nivo obrazovanja tipa doktor nauka potreban ekonomiji i uslugama.

·         Sve je više mješovitih preduzeća sa domaćim i stranim kapitalom, koja izražavaju potrebu za stručnjacima predloženog profila.

·         Uključenje u EU zahtijeva sve više stručnjaka za održivi i regionalni razvoj.

·         „Outsourcing” investitora i stranih partnera predstavlja razvojnu šansu, ali se isti u domenu visokih tehnologija ne može zamisliti bez odgovarajuće kvalifikovane radne snage nivoa doktora nauka.

·         Primjedbe u domenu visokog obrazovanja, koje primamo i analiziramo, tokom procesa pridruživanja EU su jedinstvene u ocjeni da je potrebno izvršiti reformu doktorskog obrazovanja, te samim tim povećati broj doktora nauka u radno aktivnom stanovništvu.

·         Strategija za razvoj visokog obrazovanja u Crnoj Gori (2016-2020)  prepoznaje ovaj problem.

 

Sve u svemu, potreba za doktorima nauka „multidisciplinarnog profila” mnogo je više izražena nego za doktorima nauka uskog profila, za koje glavni razlog nezapošljavanja, ako uopšte postoji, predstavlja uzak profil kompetentnosti. 

 

 

 

* MEĐUNARODNA UPOREDIVOST

 

 

Predloženi program je u potpunosti uporediv i kompatibilan sa sličnim programima u Evropskoj Uniji, SAD, Japanu, Australiji itd. Program je naročito popularan u razvijenim zemljama. Zemlje u razvoju ga moraju imati ako žele da ostvare potrebnu sinergiju između parcijalnih znanja koja se stiču na različitim doktorskim programima i onih koja su potrebna za ostvarivanje realnog razvoja. Vršena je analiza više studijskih programa slične sadržine, uključujući region, EU, SAD, Australiju i Japan.

 

 

USLOVI ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM

 

Ciljna grupa za upis na akademske doktorske studije su kandidati koji su završili master studije i stekli diplomu akademskih master studija iz odgovarajuće oblasti nauke, stepen MSc, i ostvarili najmanje 300 ECTS kredita.

Pravo upisa na akademske doktorske studije imaju kandidati sa završenim akademskim master studijama, stepen MSc, iz sljedećih oblasti nauka:

1. Tehničke nauke

2. Biotehničke nauke

3. Prirodno-matematičke nauke

4. Multidisciplinarne nauke, kompatibilne sa predloženim programom

5. Biomedicinski inženjering

6. Medicinske nauke

PROHODNOST

Postoji horizontalna prohodnost programa u smislu nastavka (prepisa) na doktorskim studijama tehničke i prirodno-matematičke struke, kao i prema ostalim multidisciplinarnim programima. Vertikalna prohodnost je definisana prema postdoktorskim studijama svih nivoa.

POVEZANOST SA DRUGIM KVALIFIKACIJAMA

Postoji povezanost prema kvalifikacijama:

-          Doktor tehničkih nauka

-          Doktor biotehničkih nauka

-          Doktor prirodno-matematičkih nauka

-          Doktor multidisciplinarnih nauka

-          Doktor biomedicinskog inženjeringa

-          Doktor ekonomskih nauka

*PREDLAGAČ INICIJATIVE

Univerzitet Crne Gore

Rektorat – Centar za doktorske studije

* DATUM

22.07.2020.

                                                                                                                                                  


Doktorske studije u održivim razvoju,
PhD in Sustainable Development,

 MARDS,
University of Montenegro,
Spisak predmeta/The list of the courses
# Predmet Course  Professor ECTS Status Nosilac  Dio
1 Metodologija naučno istraživačkog rada Methodology of science and research work TBC 10 obavezni Univerzitet Crne Gore A
2 Daljinsko istraživanje Remote sensing Prof. dr Dušan Gleich 10 izborni Univerzitet u Mariboru B
3 Upravljanje zaštita elektroenergetskih sistema Power System Control and Protection Prof. dr Boštjan Polajžer 10 izborni Univerzitet u Mariboru
4 Komunikacija čovjek-računar u medijima Human-Computer Interaction in the media Prof. dr Matjaž Debevc 10 izborni Univerzitet u Mariboru
5 Intelegentna obrada podataka Intelligent Data Analysis Prof. dr Iztok Fister 10 izborni Univerzitet u Mariboru
6 Distributivni sistemi za smještanje podataka Distributed data storage systems Prof. dr Aida Kamišalić Latifić 10 izborni Univerzitet u Mariboru
7 Rudarjenje nestrukturalnih podataka i procesiranje u
 prirodnim jezicima
Mining unstructured data and natural language processing Prof. dr Sašo Karakatič 10 izborni Univerzitet u Mariboru
8 Savremeni građevinski materijali Contemporary building materials Prof.dr Radomir Zejak 10 izborni Gradjevinski fakultet Univerziteta Crne Gore
9 Eksperimentalna analiza konstrukcija Experimental analysis of structures  Prof. dr Biljana Šćepanović 10 izborni Gradjevinski fakultet Univerziteta Crne Gore
10 Upravljanje rizikom u građevinarstvu Risk management in civil engineering Prof.dr Miloš Knežević 10 izborni Gradjevinski fakultet Univerziteta Crne Gore
11 Energetska efikasnost zgrada Energy efficiency of buildings Prof.dr Radmila Sinđić Grebović 10 izborni Gradjevinski fakultet Univerziteta Crne Gore
12 Izabrana poglavlja iz električnih mašina Selected topics in electrical machines Prof. dr Gojko Joksimović 10 izborni Elektrotehnicki fakultet Univerziteta Crne Gore
13 IoT ekosistemi IoT ecosystems Prof. dr Nedjeljko Lekić 10 izborni Elektrotehnicki fakultet Univerziteta Crne Gore
14 EKSERGETSKE ANALIZE U HVAC INSTALACIJAMA Power analyse in HVAC systems Prof. dr Igor Vušanović 10 izborni Masinski fakultet Univerziteta Crne Gore
15 Kompleksi metala i njihova primjena Metal complexes and their application Prof. dr Željko Jaćimović,
Prof. dr Nedeljko Latinović
10 izborni Metalursko tehnoloski i Biotehnicki fakultet Univerziteta Crne Gore
16 Hemija životne sredine Environmental chemistry TBC 10 izborni Prirodnomatematicki fakultet Univerziteta Crne Gore
17 Životna sredeina i ekoligija Enviroment and ecology TBC 10 izborni Prirodnomatematicki fakultet Univerziteta Crne Gore
18 Ekologija i biodiverzitet vodenih sistema Ecology and biodiversity of aquatic ecosystems TBC 10 izborni Prirodnomatematicki fakultet Univerziteta Crne Gore
19  Biloski procesi u zivotnoj sredini / odabrana poglavlja
Biological processes in the environment - selected chapters TBC 10 izborni Prirodnomatematicki fakultet Univerziteta Crne Gore
19 Precizna poljoprivreda Precision Agriculture Prof. dr Radovan Stojanovic,
Prof. dr Nedjeljko Latinovic
10 izborni Elektrotehnicki i Biotehnicki fakultet Univerziteta Crne Gore
20 Brodska alternativna goriva i pogoni Ships’ Alternative Fuels and Propulsion Prof. dr Danilo Nikolic 10 izborni Pomorski fakultet Univerziteta Crne Gore
21 Održavanje zasnovano na pouzdanosti Reliability-based maintenance Prof. dr. Špiro Ivošević 10 izborni Pomorski fakultet Univerziteta Crne Gore
22 Modeliranje u Supply Chain Management-u Modeling the Supply Chain Prof. Dr. Branislav Dragovic 10 izborni Pomorski fakultet Univerziteta Crne Gore
23 Kontinuiteti u građenju grada Continuities in the city building Doc. dr Vladimir Bojković 10 Izborni Arhitektonski
fakultet

Univerziteta
Crne Gore
24 Energetska i ekološka rehabilitacija zgrada Energy and environmental refurbishment of buildings Prof.dr Dušan Vuksanović 10 izborni Arhitektonski
fakultet

Univerziteta
Crne Gore
25 Dizajn i priroda Design and nature Prof. dr Slavica Stamatović Vučković 10 izborni Arhitektonski
fakultet

Univerziteta
Crne Gore
26 Naučna komunikacija i pisanje Science Communication  and Writing UDG 5 izborni Univerzitet u Donjoj Gorici C
27 Napredno Preduzetnistvo Advanced Entrepreneurship UDG 5 izborni Univerzitet u Donjoj Gorici
28 Tehnološko preduzetništvo Technological Entrepreneurship Prof. dr Radovan Stojanovic 5 izborni Elektrotehnicki fakultet Univerziteta Crne Gore

LEGENDA

A METODOLOGIJA NAUČNO
ISTRAŽIVAČKOG RADA
OBEVEZNI
B IZBORNI PO TEMATSKIM
OBLASTIMA
IZBORNI
C SOFT AND TRANSVERABLE
 SKILLS
IZBORNI


STUDENTI KOJI SU IZRAZILI INTERESOVANJE ZA POHADJANJE PROGRAMA
/INTERESTED STUDENTS:

Napomena: Zvaničnom listom se smatra lista nakon akreditacije i obavljenog procesa selekcije i upisa.
1.    Snežana Lješnjak
2.    Milica Minić
3.    Neda Bošković
4.    Azra Vuković
5.    Sanja Pavićević
6.    Osman Šurla
7.    Stefanela Žarković
8.    Tanja Radovanović
9.    Ilham Nuri
10.    Marija Stanišić
11.    Jelena Peruničić
12.    Nela Vešović Dubak
13.    Bojana Mijović
14.    Anita Pepić
15.    Ivan Mijanović
16.    Ivana Mitrović
17.    Branislav Proročić
18.    Ana Radović
19.   Vesna Pavlovic
20.   Alda Osmeni

Contact: www.mards.ucg.ac.me,  mards@ucg.ac.me, stox@ucg.ac.me


hit counter